Michi-no-Eki Assabu – A Michi-no-Eki where you can buy fresh vegetables – HOKKAIDO LOVE!